درباره ما

دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی

این دفتر بمنظور پیگیری و اجرای تعهدات وزارت نیرو در خصوص مباحث محیط زیست، ایمنی و سلامت کلیه ذینفعان و نیز اطمینان از تحقق
سیاست های کلان کشور و وزارت نیرو در تحقق اهداف مربوط به امور اجتماعی و توسعه پایدار و همچنین سیاستگذاری در زمینه  موضوع 
مدیریت ریسک در قالب دو حوزه "ریسک (خطر پذيري) سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه" و "ریسک سازماني" شکل گرفته است.


فعالیتهای دفتر شامل فعالیت در قالب گروههای زیر می باشد:

الف- شرح وظایف گروه محیط زیست، ایمنی و بهداشت

 
- استقرار و نظارت بر عملکرد نظام مدیریت وزارت نیرو و ارتقای مستمر آن

- تدوین سیاستها، راهبردها و برنامه های بهبود عملکرد زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی


ب- شرح وظایف گروه امور اجتماعی و  توسعه پایدار

- استقرار و نظارت بر نظام مدیریت اثرات، حقوق و مسئولیتهای اجتماعی در وزارت نیرو

- برنامه ریزی و مدیریت تحقق اهداف عالیه وزارت نیرو در رابطه با توسعه پایدار با تأکید بر معاهدات ملی و بین المللی مرتبط


 ج- شرح وظایف گروه مدیریت ریسک

- استقرار علمی و نظارت بر عملکرد نظام مدیریت ریسک در صنعت

- تدوین شاخصهای ریسک و مدیریت چرخه بهبود مستمر آنها