اهداف و گامهای مدیریت ریسک

برنامه کارگاه تخصصي و مديريتي درسهای زلزله سرپل ذهاب با نگاه مدیریت ریسک و تاب آوري صنعت آب در آینده
1396/10/09