اهداف و گامهای مدیریت ریسک

اهداف مدیریت ریسک
1396/07/19

اهداف مدیریت ریسک

 مدیریت ریسک در صنعت آب و برق، کاربرد نظام مند سیاستهای مدیریتی و فرآیندهای مربوط به فعالیتهای تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسکهای مرتبط با سرمایه ها و فعالیتهای صنعت آب و برق است که یک ابزار مدیریتی پشتیبان تصمیم سازان، مدیران سازمانها، شرکتها، صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران است.  

 مدیریت ریسک شامل مدیریت ریسک سازمانی و  ریسک مخاطرات و حوادث غیر مترقبه طبیعی و زیست محیطی در قالب ریسکهای با فراوانی کم و یا زیاد، سوانح ناشی از  مخاطرات طبیعی و یا انسان ساخت و نیز ریسکهای تکنولوژیک، بیولوژیک و ... تعریف و بر مبنای نظام نامه مدیریت ریسک اهداف زیر دنبال خواهد شد:

  •  تأمین پایدار آب و برق به منظور خدمت رسانی بی وقفه، مطمئن، ایمن و موثر به مشترکین

  • تاب آوری، کنترل و کاهش ریسک و آسیب پذیری، ایمن سازی و بهسازی تأسیسات و شریانهای حیاتی شبکه های آبرسانی، آب، فاضلاب، و برق در برابر سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه

  • افزایش بهره وری استحصال فرصتهای ممکن و توانمند سازی در چارچوب سیستم مدیریتی استاندارد و یکپارچه سازی آن با سایر نظامهای مدیریتی سازمانی

  • استاندارد سازی، فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرآیند تصمیم سازی مبتنی بر ریسکهای محتمل با بهره گیری از سیستمهای اطلاعاتی