توسعه پایدار

برگزاری دومین جلسه توسعه پایدار
1396/03/01
 دومین جلسه توسعه پایدار در تاریخ اول خرداد ماه سال جاری در وزارت نیرو برگزار گردید.