مهندسی حریق

مهندسی حریق
1395/12/08

مهندسی حریق:

آتش و انفجار یکی از اصلی ترین مخاطرات محیط های صنعتی است که علی الخصوص در صنایع فرایندی حساسیت بسزایی دارد. عدم توجه کافی به مبانی مهندسی حریق موجب خواهد شد صنعت آب و برق در معرض مخاطرات گسترده ای در این زمینه قرار بگیرد.

مهندسی حریق از مبانی طراحی ایمن فرایندها، کارگاه ها و فعالیت ها از منظر خطر آتش سوزی و انفجار آغاز شده و تا مفاهیم مرتبط با ارزیابی ریسک حریق، تعیین الزامات حفاظت در برابر حریق و نیز تعمیر و نگهداری تجهیزات حفاظت در برابر حریق توسعه می یابد.
در این بخش راهنماها، دستورالعمل ها و مفاهیم مرتبط با مهندسی حریق در صنعت آب و برق به اشتراک گذاشته خواهد شد.