مدیریت پیمانکاران

مدیریت پیمانکاران
1395/12/08

مدیریت پیمانکاران:

امار و بررسی های ملی و بین المللی گویای این مطلب است که بخش عمده ای از حوادث در صنایع داخلی و خارجی ناشی از عملکرد غیر ایمن و نامنطبق پیمانکاران است. در واقع استقرار سامانه مدیریت EHS در وزارت نیروبه شکل اصولی میسر نخواهد بود مگر با مدیریت پیمانکاران در مقوله ایمنی و بهداشت شغلی. تدوین یک برنامه جامع برای مدیریت پیمانکاران از مرحله تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران، انتخاب برنده مناقصه، انعقاد قرارداد، تجهیز کارگاه، اجرای پیمان، ارزش گذاری فعالیت ها و تهیه شناسنامه EHS پیمانکاران و نیز رتبه بندی پیمانکاران از منظر EHS بخشی از اهداف وزارت نیرو در زمینه مدیریت پیمانکاران خویش است.