مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
1395/12/08

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

امادگی در برابر شرایط اضطراری اصلی ضروری به منظور مدیریت و کاهش اثرات و پیامدهای ناگوار این شرایط است. آمادگی مجموعه های صنعتی و اداری در برابر انواع شرایط مخاطره امیزی که میتواند بر عملکرد تمام یا بخشی از سازمان اثرات نامطلوب کوتاه و بلندمدت برجای گذراد  اصلی پذیرفته شده و اساسی در برنامه ریزیهای مرتب با مباحث ایمنی و بهداشت شغلی است.
پرواضح است هراندازه سیستم پیشگیری در یک سازمان قوی و کارامد باشد لاجرم بروز شرایط اضطراری که بعضا خارج از محدوده توانایی اثربخشی درون سازمانی است می تواند موجب بروز رویدادهای ناگوار در یک سازمان گردد.
لزوم کسب این امادگی علی الخصوص در مراکز و سازمان هایی که نقش زیربنایی و اساسی در فرایندهای روزمره جامعه دارند به مراتب بیشتر از سایر سازمان ها است.
وقایع اخیر در استان خوزستان و نیز استان فارس اهمیت مباحث مدیریت واکنش در شرایط اضطراری در مجموعه وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی زیرساخت های اولیه زندگی در سطح کشور را نشان داد.
بر همین اساس تدوین یک راهنمای تدوین برنامه مدون واکنش در شرایط اضطراری برای تمامی زیر مجموعه های وزارت نیرو یکی از اولیتهای دفتر EHSS وزارت است.