شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک

شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک
1395/12/08

شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک:

به جرات می توان مدعی شد جان مایه و نقط مرکزی  سیستم های راهبری ایمنی و بهداشت شغلی، بحث شناسایی مخاطرات و ارزیابی و مدیریت  ریسک به حساب می اید.
در واقع تمامی فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته تحت عنوان ایمنی و بهداشت به منظور شناسایی خطرات بالقوه و بالفعل در اولین زمان ممکن وبراورد میزان ریسک مترتب از این خظرات و مدیریت ریسک های ناشی از این خطرات است. بر همین اساس تمامی برنامه های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به منظور تسهیل این فرایندطراحی گشته و به مرحله اجرا درامده است.
بروز رسانی مدارک موجود و یا تولید مدارک مرتبط با استفاده از اخرین متدهای تخصصی شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک،  یکسان سازی و استاندارد سازی فرایند شناسایی خطر و اریابی ربیسک در تمامی سطوح زیر مجموعه وزارت نیرو از اصلی ترین برنامه های وزارت نیرو در این زمینه است