شاخصهای عملکردی

شاخصهای عملکردی
1395/12/08

شاخص های عملکردی:

شاخص های عملکردی یا Performance Indicator یکی از ابزاهای سودمند و موثر در بررسی وضعیت محیط زیست، ایمنی و بهداشت در صنایع مختلف است. این شاخص ها که به انواع پیشرو (Lead) و تاخیری  (lag) قابل تقسیم بندی هستند در واقع وضعیت موجود در زمینه مورد نظر را بر اساس یک کمیت قابل اندازه گیری بیان می نمایند.
تعریف شاخص­های عملکردی صحیح، منطبق بر دامنه فعالیت­های وزارت نیرو در زمینه محیط زیست، ایمنی و بهداشت و نیز پایش این شاخص ها، امکان شناخت صحیح و واقعی از وضعیت موجود را ایجاد نموده و نهایتا منجر به ایجاد بسترهای لازم در برنامه ریزی، سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطح کلان و خرد وزارت نیرو مرتبط با مباحث محیط زیست، ایمنی و بهداشت می­گردد.
در این بخش شاخص های عملکردی، فرایند اندازه گیری و نیز گزارش های حاصل از نتایج اندازه گیری منعکس خواهد گردید.