حوادث و شبه حوادث

حوادث و شبه حوادث
1395/12/08

حوادث و شبه حوادث

سیستم ثبت و تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث یکی از اصلی ترین ابزاهای مدیریت مباحث ایمنی وبهداشت شغلی است که ضمن  ایجاد یک مجموعه ارزشمند اطلاعاتی، فرایندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری را هدفمند، اثر بخش و اولیت بندی اقدامات بر اساس داده های تحلیلی را میسر می سازد. باید در نظر داشت گزارش دقیق، صحیح و به موقع حوادث و شبه حوادث در چهارچوب یک سیستم منسجم گزارش گیری و تجزیه و تحلیل امکان درس اموزی از رخدادهای قبلی را میسر ساخته و گامی ارزشمند در زمینه پیشگیری محسوب میگردد. بر همین اساس ایجاد یک سازوکار فراگیر، منسجم و یکسان برای گزارش و تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث یکی از اولویت های نخست دفتر EHSS محسوب میگردد.